Autoarxiu

  • Què és ReDivia?

ReDivia (Repositori Digital de l’IVIA) és el repositori institucional de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries; un gran dipòsit documental destinat a preservar i difondre en accés obert la producció científica de l’IVIA, en coherència amb la seua Política Institucional de Open Access i la seua adhesió a la Declaració de Berlín.

  • Quins continguts poden ser dipositats en ReDivia?

El repositori de l’IVIA ha sigut creat per a preservar i difondre les publicacions científiques i de divulgació generades pel seu personal, així com les de tipus institucional (memòries, etc.) que informen sobre l'activitat del nostre institut.

Està previst publicar, en un futur pròxim, alguns dels nostres fons bibliogràfics antics i les nostres col•leccions de fotografies i videos.

Les publicacions dipositades poden anar acompanyades de qualsevol material complementari que es desitge.

El dipòsit de qualsevol document, en la mesura que constitueix una publicació, haurà de respectar el copyright, i els administradors del repositori vetlaran per açò.

Per a més informació sobre Propietat intel•lectual i Drets d'autor visiten la secció corresponent.

  • Qui pot dipositar documents en ReDivia?

Només poden dipositar documents en ReDivia els membres de l’IVIA, prèviament identificats i autoritzats.

La identificació es produeix mitjançant un procés de registre que confereix al registrat permisos limitats per a accedir a ReDivia. Aquestes limitacions poden estar referides a la capacitat de l'usuari per a crear, editar o publicar registres o a la seua capacitat per a realitzar aquestes operacions en les Comunitats i Col•leccions en què està estructurat ReDivia.

Quan en un treball hagen participat diversos membres de l’IVIA, la responsabilitat del dipòsit recaurà en el qual haja tingut una contribució més rellevant en el treball a dipositar. Aquesta responsabilitat pot exercir-se directament (autoarxiu) o, encara que és recomanable no fer-ho, delegar-se en el personal de Biblioteca que administra ReDivia (arxiu delegat).

En coherència amb el paràgraf anterior, quan un membre de l’IVIA ha tingut una responsabilitat secundària en una publicació liderada per un autor que no és membre de l’IVIA, es recomana acordar amb el primer autor la conveniència o no d'arxivar el document en ReDivia, atés que un document pot estar arxivat en diversos repositoris.

Les tesis doctorals o treballs de recerca no publicats, dirigits per investigadors de l’IVIA, poden ser dipositats simultàniament en ReDivia i en el repositori de la Universitat on s'hagen cursat aquests estudis, a voluntat de l'autor. En cas que la tesi s'haja publicat i s'hagen cedit drets haurà d'haver-hi consentiment del titular dels drets esmentats.

En tots els casos en què un document es diposite en dos repositoris es recomana encaridament fer-ho amb el coneixement i consentiment exprés de totes les parts implicades.

  • Com arxive un document en ReDivia?

Els qui no hagen pogut assistir a algun dels seminaris o tallers organitzats per la biblioteca poden consultar el nostre Manual de Dipòsit en ReDivia.

  • Què ocorre si comet algun error durant el dipòsit?

La publicació de continguts en ReDivia no és directa. Qualsevol treball dipositat en ReDivia és revisat per l'administrador del repositori que, abans d'autoritzar la seua publicació, verifica les dades que identifiquen al treball i als seus autors i, especialment, la possibilitat d'oferir en accés obert el document dipositat.

  • Els documents dipositats en ReDivia ho estan per sempre?

L'arxiu en ReDivia té caràcter indefinit.

L’IVIA realitzarà regularment còpies de seguretat dels arxius de ReDivia per a assegurar la seua conservació, llegibilitat i accessibilitat permanent, excepte en el cas d'arxius en formats inusuals.

Els documents només podran ser retirats en casos excepcionals com els següents:

- Petició expressa de l'autor o propietari dels drets d'explotació.

- Si la publicació dels documents infringeix els drets d'autor.

- Si la publicació dels documents afecta a la Seguretat Nacional.

- Si el registre no es correspon amb el caràcter del nostre repositori.

- Si el document publicat conté falsedats o errors.

- Si l'arxiu dipositat està en un format inadequat, conté virus o presenta algun problema tècnic.

  • Com puc contactar amb els administradors de ReDivia?

Qualsevol comentari, consulta o suggeriment relacionat amb el nostre repositori pot formular-se a través de redivia@gva.es, al telèfon +34 963 424 006 o, personalment, en la biblioteca de l’IVIA situada en l'edifici central del nostre campus.